DziałalnośćHistoria          Statut i uchwałyPolecamy  Kontakt   

Spis dokumentów


STATUT STOWARZYSZENIA „Odonowskie Towarzystwo Kulturalne”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie „Odonowskie Towarzystwo Kulturalne”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych mającym na celu promowanie kultury i sztuki oraz opiekę nad tradycją i zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Odonów, powiat Kazimierza Wielka, województwo świętokrzyskie.
 3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 6. Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków, w tym członków jego organów. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw związanych z organizacją i obsługą jego działalności.
 7. Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak według zatwierdzonych wzorów, na ogólnych zasadach prawnych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 2

 1. Celem Stowarzyszenia jest
  1. Działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie stwarzania, zapewniania i rozwoju warunków do krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, prospołecznych i patriotycznych, w tym popularyzacja pozytywnych wzorców i wartości kultury ziemiańskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  2. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot kulturę, sztukę i wiedzę historyczną oraz oświatę i wychowanie.
  3. Popularyzacja walorów krajoznawczych i turystycznych regionu Ponidzia w kraju i zagranicą.
  4. Opieka nad zabytkami kultury ziemiańskiej znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych oraz propagowanie w Polsce i za granicą tradycji dworu szlacheckiego i otaczającego go krajobrazu kulturowego.
  5. Działalność wspierająca odtworzenie utraconych i zniszczonych zabytków materialnych kultury ziemiańskiej, w szczególności obiektów architektonicznych oraz otaczających te obiekty parków i pomników przyrody.
  6. Rozwijanie i wspieranie wspólnot i społeczności lokalnych, a także działania wspomagające rozwój demokracji oraz działań kulturotwórczych.
  7. Rozwijanie działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i tożsamości narodowej.
  8. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
  1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej w dziedzinie kultury, sztuki i historii; spotkania z krytykami, naukowcami i praktykami zajmującymi się kulturą; działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, sympozjów, paneli.
  2. Organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i plenerów plastycznych i fotograficznych, spotkań literackich i muzycznych, projekcji filmowych i multimedialnych; wspieranie innych form działalności oświatowej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia; organizowanie imprez publicznych, happeningów, festynów, festiwali, koncertów, przeglądów.
  3. Propagowanie rozwoju rzemiosła, sztuki budowlanej oraz kształtowania krajobrazu na podstawie rodzimych wzorców i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sarmackiej i ziemiańskiej.
  4. Wspomaganie i organizowanie imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, prelekcji, wystaw, pokazów filmowych, kursów i wykładów związanych z turystyką, gromadzenie i wymiana in-formacji oraz doświadczeń w dziedzinie turystyki, zwłaszcza zaś turystyki na Ponidziu.
  5. Propagowanie idei agroturystyki i prowadzenia gospodarstw ekologicznych.
  6. Uzgadnianie i tworzenie kalendarzy imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; opracowywanie regionalnych programów turystycznych dla Ponidzia; inicjowanie działań podwyższających jakość usług turystycznych.
  7. Wskazywanie rozwiązań służących ochronie zabytków kultury ziemiańskiej, w szczególności inicjowanie i wspieranie działań ustawodawczych i administracyjnych w celu poprawy warunków sprawowania opieki nad zabytkami znajdującymi się w posiadaniu właścicieli prywatnych.
  8. Współpracę z osobami, organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą w zakresie wspólnych działań oraz wymiany wiedzy i doświadczeń zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia
  9. Udzielanie wszelkiej pomocy doradczej, prawnej i finansowej w rewaloryzacji i rewitalizacji zniszczonych zabytków kultury ziemiańskiej znajdujących się obecnie w rękach prywatnych, w tym dworów, pałaców, parków i założeń ogrodowych o charakterze historycznym stanowiących dziedzictwo kulturowe.
  10. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia wobec krajowych i zagranicznych organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także w kontaktach ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu.
  11. Gromadzenie funduszy dla potrzeb realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
  12. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia i ich rodzin,
  13. Mecenat – nagradzanie najlepszych inicjatyw i dokonań w zakresie objętym celami Stowarzyszenia nagrodą Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
   1. członków zwyczajnych,
   2. członków wspierających,
   3. członków honorowych.
 2. Decyzję o przyznaniu godności członka zwyczajnego, wspierającego i honorowego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, a także pełnoletnia osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego i nie mająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się - z chwilą jego rejestracji – założyciele Stowarzyszenia
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która uzyska rekomendację od co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia i złoży Zarządowi deklarację członkowską.
 4. Członkowie zwyczajni mają:
  1. prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  2. prawo do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a także uczestnictwa w życiu społecznym członków Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie lub odbywających się pod jego auspicjami,
  3. prawo do zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
  4. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  5. zabierania głosu na forum Walnego Zebrania Członków,
  6. do przedstawiania Zarządowi wniosków, propozycji i opinii, dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  7. do czynnego uczestnictwa w pracach pozastatutowych organów Stowarzyszenia, tworzonych na mocy stosownej uchwały Zarządu,
  8. do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do przedmiotu jego działalności statutowej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 10,
  9. obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.

§ 5

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i wyrazi taką wolę w deklaracji członkowskiej.
  1. Członkowie wspierający, będący osobami prawnymi, wykonują prawa członkowskie poprzez umocowane w tym zakresie osoby fizyczne.
  2. Członkowie wspierający korzystają z praw i przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym, z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
  3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w dowód uznania za szczególne zasługi we wspieraniu działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi korzystają z praw i przywilejów przysługujących członkom zwyczajnym z wyłączeniem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z mocy Statutu z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 7

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. rezygnacji wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia złożonego na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia przez Zarząd, mocą stosownej uchwały,
   • za zachowanie sprzeczne ze Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
   • za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres składkowy ustalony uchwałą Walnego Zebrania.
  3. śmierci albo ustania bytu prawnego członka wspierającego.
 2. Członkowi przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu wykluczającej go ze Stowarzyszenia. Odwołanie następuje w formie pisemnej do Walnego Zebrania Członków, złożone Zarządowi na co najmniej 21 dni przed terminem najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 9

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając listem poleconym, pocztą elektroniczną bądź na stronie internetowej o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich członków, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 5. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć w pierwszym terminie co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, zaś w razie braku quorum, w drugim terminie, który może być wyznaczony przez Zarząd o 1 godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników, przy zachowaniu tego samego porządku obrad.
 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu, wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  3. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie budżetu, uchwalanie wysokości składki członkowskiej dla poszczególnych kategorii członków lub granic kwotowych, w których składkę tę władny jest określić Zarząd oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  6. uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznacz eniu jego majątku większością 2/3 głosów,
  10. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
 8. Walne Zebranie Członków otwiera przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zaś w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, każdorazowo zarządzając wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 10

 1. Zarząd składa się z co najmniej trzech do pięciu osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  1. Zarząd składa się z Prezesa i członków Zarządu.
  2. W razie zmniejszenia się składu Zarządu poniżej minimalnej statutowej liczby członków, Zarząd dokooptowuje – na mocy jednomyślnej uchwały – jednego z członków Stowarzyszenia do pełnienia obowiązków członka Zarządu
  3. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, Zarząd ze swego grona wybiera Prezesa oraz może powierzyć funkcje Skarbnika i Sekretarza innym członkom Zarządu.
 2. Organizację prac i podział kompetencji w Zarządzie określa Regulamin przyjęty uchwałą walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością. W przypadku równowagi głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia w stosunkach zewnętrznych,
  2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu,
  4. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn przewidzianych w § 7 ust. 1 pkt. b,
  5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  6. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków projektów uchwał w sprawach związanych z działalnością i
  7. organizacją Stowarzyszenia oraz planów finansowych Stowarzyszenia,
  8. g) ustalanie wysokości składek członkowskich na mocy stosownej uchwały ramowej Walnego Zebrania Członków,
  9. tworzenie doraźnych i stałych ciał pozastatutowych Stowarzyszenia (komisji problemowych, komitetów organizacyjnych, zespołów roboczych itp.),
  10. inne zadania przewidziane jako kompetencje Zarządu mocą postanowień Statutu lub przepisów obowiązującego prawa.
 5. Co dwa lata Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 7. Dla czynności prawnych o wartości przekraczającej 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Walnego Zebrania Członków, wyrażoną w formie uchwały
 8. Kadencja pierwszego Zarządu rozpoczyna się z dniem rejestracji Stowarzyszenia i trwa do czasu odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków. W okresie tym Zarząd działa w oparciu o tymczasowy regulamin przyjęty uchwałą Komisji Rewizyjnej.
 9. Niniejszym, w skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia założyciele powołują członków Komitetu Założycielskiego w osobach: Helenę Marię Postawka – jako Prezesa Zarządu i Joannę Iwonę Betlej jako członka Zarządu oraz Marka Postawkę jako członka Zarządu; wskazani powyżej wyrazili zgodę na objęcie powierzonych im funkcji w Zarządzie.

§ 11

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków zwyczajnych.
 2. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 1 członka.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, w szczególności zarządu jego majątkiem i wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków dotyczących regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia organom wybieralnym Stowarzyszenia absolutorium przez Walne Zebranie Członków,
  4. występowanie z przewidzianym w § 9 ust. 5 wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 7. Komisja Rewizyjna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się z dniem rejestracji Stowarzyszenia i trwa do czasu odbycia pierwszego Walnego Zebrania Członków. W okresie tym Komisja Rewizyjna działa w oparciu o tymczasowy regulamin przyjęty własną uchwałą.
 9. W razie zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej poniżej minimalnej statutowej liczby członków, Komisja Rewizyjna dokooptowuje, na mocy jednomyślnej uchwały, jednego z członków zwyczajnych Stowarzyszenia do pełnienia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej.
 10. Niniejszym, w skład pierwszej Komisji Rewizyjnej założyciele powołują pp. Piotra Ostrowskiego - jako Przewodniczącego, Janusza Rzącę - jako Wiceprzewodniczącego oraz Martę Nitwińską - jako członka; wskazani powyżej wyrazili zgodę na objęcie powierzonych im funkcji.

§ 12

 1. Mandat członka organu Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,
  4. rezygnacji bądź śmierci.
 2. Członek organu Stowarzyszenia składa rezygnację w formie pisemnego oświadczenia na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa rezygnację na ręce jej wiceprzewodniczącego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 13

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje
  1. ze składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków, zapisów,
  3. dotacji i subwencji,
  4. ofiarności publicznej,
  5. dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego, papierów wartościowych oraz działalności gospodarczej.
 2. Zarząd może tworzyć fundusze celowe i określać zasady ich zasilania, wydatkowania i likwidacji.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dochody Stowarzyszenia pochodzące z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia, z poszanowaniem woli donatorów lub spadkodawców.
 6. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia odpowiednie oświadczenia wymagane prawem składa Zarząd.
 7. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów, o których mowa w § 2.
 8. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd z zastrzeżeniem § 10 ust.7.
 9. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem § 10 ust.7.
 10. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swego majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  4. nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.Pobierz tekst statutu w formacie .doc (Ms Word)

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 24 z dnia 9 kwietnia r. 2018

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 1. Wprowadzenia do sprawozdania
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej
 5. Deklaracji CIT-8 - CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§ 3.

Zarząd zwrócił uwagę na przekroczenie terminu składania dokumentów finansowych do urzędu skarbowego i zobowiązał prezesa Huberta Przybyszewskiego do złożenia czynnego żalu.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 23 z dnia 27 grudnia roku 2017.

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych:
 • Panią Jolantę Doschek
 • Pana Marka Biernata

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 22 z dnia 30 marca r. 2017

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 1. Wprowadzenia do sprawozdania
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej
 5. Deklaracji CIT-8 - CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 21 z dnia 25 marca r. 2016

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 1. Wprowadzenia do sprawozdania
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej
 5. Deklaracji CIT-8 - CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 20 z dnia 24 marca r. 2015

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 1. Wprowadzenia do sprawozdania
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej
 5. Deklaracji CIT-8 - CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 19 z dnia 17 marca r. 2015

w sprawie: objęcia patronatem kurhanu w Jakuszowicach

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego realizując § 2 statutu Towarzystwa, a w szczególności mając na uwadze troskę o zachowanie dziedzictwa kulturowego powiatu kazi-mierskiego postanawia objąć patronatem kurhan w Jakuszowicach.

§ 2.

Umowa patronacka zostanie podpisana między Odonowskim Towarzystwem Kulturalnym reprezentowanym przez prezesa zarządu p. Huberta Przybyszewskiego a właścicielami działek, na których znajduje się zabytek, reprezentowanych przez p. Mateusza Ziołę.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 18 z dnia 20 marca r. 2014

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 1. Wprowadzenia do sprawozdania
 2. Bilansu
 3. Rachunku zysków i strat
 4. Informacji dodatkowej
 5. Deklaracji CIT-8

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Walne Zgromadzenie Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 17 z dnia 12 października r. 2013

w sprawie: zatwierdzenia regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdza regulamin zarządu Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 2.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdza regulamin Komisji Rewizyjnej Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 3.

W/w regulaminy obowiązują od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 16 z dnia 12 października r. 2013

w sprawie: wyborów nowych władz Towarzystwa.

§ 1.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjmuje nowy zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego w składzie:
- Hubert Przybyszewski – prezes zarządu
- Marek Postawka i Jerzy Postawka – członkowie zarządu.

§ 2.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjmuje nową Komisję Rewizyjną Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego w składzie:
- Marta Nitwińska – przewodnicząca komisji
- Adam Bodzioch i Jacek Jarnuszkiewicz – członkowie komisji.

§ 3.

Nowo wybrane władze Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego podejmują swoje obowiązki z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 15 z dnia 27 marca roku 2013.

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych:
 • Panią Darię Bienias
 • Pana Zdzisława Kulisia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 14 z dnia 27 marca r. 2013

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
1. Wprowadzenia do sprawozdania
2. Bilansu
3. Rachunku zysków i strat
4. Informacji dodatkowej
5. Deklaracji CIT-8 i CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§ 3.

Zarząd obarczył Marka Postawkę odpowiedzialnym za przekazanie dokumentów księgo-wych do Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 13 z dnia 30 września r. 2012

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych:
 • Pana Adama Bodziocha

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 12

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego przyjął przedstawione sprawozdanie finansowe składające się z :
 • Wprowadzenia do sprawozdania
 • Bilansu
 • Rachunku zysków i strat
 • Informacji dodatkowej
 • Deklaracji CIT-8 i CIT-8/O

§ 2.

Zarząd postanowił o niezwłocznym przekazaniu w/w dokumentów do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej, a także do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 11 z dnia 30 marca r. 2012

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych:
 • Panią Halinę Krzyształowicz-Stachyrę
 • Pana Huberta Przybyszewskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 10 z dnia 1 września r. 2011

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych:
 • Panią Marię Krekora
 • Pana Michała Krenza
 • Panią Teresę Marciak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 9 z dnia 1 lutego r. 2011

w sprawie: przyjęcia członka zwyczajnego.

§ 1.

Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego działając na podstawie § 3 statutu Towarzystwa, przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Pana Łukasza Nitwińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 8 z dnia 29 grudnia r. 2010

w sprawie upoważnienia członków zarządu do zatwierdzania dowodów księgowych.

§ 1.

Zarząd Towarzystwa upoważnia Helenę Postawkę do kontroli merytorycznej dowodów księgowych.

§ 2.

Zarząd Towarzystwa upoważnia Marka Postawkę do kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Tym samym podjęta została uchwała o upoważnieniach wytypowanych członków zarządu Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego do oceny i zatwierdzania dowodów księgowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 7 z dnia 29 grudnia r. 2010

w sprawie: wzorów pieczęci Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 1.

Na podstawie § 1 ust. 7 Statutu Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego, zarząd uchwala obowiązujące wzory pieczęci Towarzystwa zgodnie z poniższymi wzorcami [wzorce dostępne są w siedzibie Towarzystwa]:
 1. Okrągła pieczęć urzędowa Towarzystwa (średnica ok. 30 mm):
 2. Pieczęć adresowa Towarzystwa:
 3. Kolor tuszu dla obu rodzajów pieczęci winien być czerwony.

§ 2.

Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Tym samym podjęta została uchwała o wzorach pieczęci Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 6 z dnia 29 grudnia r. 2010

w sprawie: wysokości składki członkowskiej na rzecz Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 1.

Na podstawie § 10 ust.4 pkt g Statutu Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego, zarząd uchwala wysokość rocznej składki członkowskiej na 60 zł (sześćdziesiąt złotych) czyli miesięcznie 5 zł (pięć złotych).
Składka członkowska w uchwalonej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia r. 2011.

§ 2.

Składka członkowska, o której mowa w § 1. niniejszej uchwały może być wnoszona jednorazowo w terminie do 31 stycznia roku składkowego lub w ratach miesięcznych płatnych w miesiącu poprzedzającym okres składkowy. Płatność składki może być dokonana przelewem na rachunek bankowy lub w uzasadnionych wypadkach w gotówce na ręce członka zarządu towarzystwa.

§ 3.

Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu. Tym samym podjęta została uchwała o wysokości składki członkowskiej na rzecz Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia roku 2011.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Uchwała nr 5 z dnia 29 grudnia r. 2010

w sprawie: w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości

Na podstawie postanowień art. 4 ust. 3, 4, i 5 art. 10 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z dnia 29 września roku 1994 – o rachunkowości (Dz.U. 121 z roku 1994 z późniejszymi zmianami oraz przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada roku 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (Dz.U. nr 137 poz.1539 z roku 2001 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Ustala się, że rokiem obrotowym w Odonowskim Towarzystwie Kulturalnym będzie okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, a okresem sprawozdawczym będą poszczególne kwartały w roku obrotowym.

§2

Ustala się dla Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy, a także zasady ustalania wyniku finansowego zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się, że dla Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego rachunkowość objęta planem kont wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały prowadzona jest w formie komputerowej, przy użyciu programu księgowego „VATowiec” wersja jednostanowiskowa firmy LabControl Sp. z o.o. ul. gen. H. Dąbrowskiego 28-31, 70-100 Szczecin

§4

Ustala się dla Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego system ochrony danych i ich zbiorów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§5

Ustala się dla Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego wzór sprawozdania finansowego składający się z:
 1. wprowadzenia do sprawozdania
 2. bilansu
 3. rachunku zysków i strat
 4. dodatkowych informacji i objaśnień

§6

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia roku 2011.

[załączniki do uchwały dostępne są w siedzibie Towarzystwa]

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Sprawozdanie z działalności za rok 2017

Ubiegły rok był siódmym rokiem istnienia naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem działalność gospodarcza nie była prowadzona. Zorganizowaliśmy szereg spotkań:
 • W dniach 6-7 października 2017 odbyła się druga część konferencji naukowej „Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski” zorganizowanej przez Odonowskie Towarzystwo kulturalne i Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Wiedniu.
  Głównym sponsorem konferencji była Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie
 • Odonowskie spotkania - Piotr Lach. W piątek 1 września nasz gość opowiedział nam o emigracji i życiu w Kanadzie
 • Spotkanie z aktorem - recital Stanisława Górki
  Aktor przy akompaniamencie gitary przeniósł nas w świat poezji, pięknego słowa i liryzmu, świat, który zbyt szybko odchodzi w zapomnienie. „Ach Panie Panowie” to swoista wędrówka po przebogatym życiu artystycznym tego świetnego aktora.
 • Koncert Joanny Nawrot
  W sobotę 3 czerwca 2017 w odonowskim dworze gościnnie wystąpiła śpiewaczka Joanna Nawrot, sopran liryczno-koloraturowy. Słuchaliśmy między innymi piosenek Anny German, Anny Jantar, Violetty Villas, Demisa Roussosa oraz najpiękniejszych arii operetkowych.
 • Dziewiąte odonowskie spotkanie poetyckie - Bolesław Leśmian
  W piątek 2 czerwca odbyło się dziewiąte spotkanie poetyckie. Tym razem było ono poświęcone twórczości Bolesława Leśmiana. W spotkaniu m.in. wzięła udział Prof. Dr Jolanta Doschek z wydziału slawistyki Uniwersytetu w Wiedniu wraz ze swoimi studentami.
 • Rocznica zbrodni katyńskiej
  7 kwietnia 2017 roku, z racji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach przedstawili program słowno-muzyczny "KATYŃ - Pamiętamy...".
 • Odonowskie spotkania - prof. Maciej Pawlikowski
  Mars - czwarta planeta układu słonecznego
 • Odonowskie spotkania - prof. dr hab. Hubert Chudzio
  Wypędzenia Polaków z Kraju Warty 17 marca 2017 odbyło się spotkanie, którego przedmiotem był mało znany epizod w historii Polski - wypędzenia Polaków z Kraju Warty w czasie II Wojny Światowej. Po prelekcji odbył się koncert pieśni patriotycznych!
 • Odonowskie spotkania - Dr inż. Maciej Gliniak
  W piątek 10 lutego 2017 o godz. 18:00 odbyło się spotkaniem z drem inż. Maciejem Gliniakiem, który wygłosił referat pod tytułem: "Kurhany Płaskowyżu Proszowickiego - milcząca historia naszych przodków".
 • Spotkanie poetyckie - Tadeusz Różewicz
  14 stycznia 2017 w odonowskim dworze czytaliśmy wiersze Tadeusza Różewicza.

Zarząd zebrał się tylko raz, w marcu, podejmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.

Ze składek członkowskich uzyskaliśmy przychód w wysokości 360 zł (ponownie, jak od kilku już lat, zapłaciło tylko 6 osób z 24 członków Towarzystwa), a z darowizn otrzymaliśmy 2600 zł.
Wydatki wyniosły 3231,15 zł – na druk książek oraz na koszty zakwaterowania i wyżywienia wykładowców. Tym samym za rok ubiegły odnotowaliśmy stratę w wysokości 271,15 zł. Towarzystwo nie prowadziło kasy.
Na koncie bankowym w banku Volkswagen Bank Direct na koniec roku 2014 posiadaliśmy 386,36 zł.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Sprawozdanie z działalności za rok 2016

Ubiegły rok był szóstym rokiem istnienia naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem działalność gospodarcza nie była prowadzona. Zorganizowaliśmy szereg spotkań:
 • 10 listopada Spotkanie z podróżnikiem - Sylwia Perkowska. W programie była między innymi prezentacja zdjęć i filmików z jej przygód oraz wiele ciekawostek z peruwiańskiej rzeczywistości.
 • 1 pażdziernika w Odonowskim Towarzystwie Kulturalnym odbył się wernisaż wystawy amatorskich grafik Wiesława Krzysztoforskiego (zmarłego w 2014 roku polonisty i wieloletniego pedagoga z Małopolski) połączony ze spotkaniem poetyckim. Tym razem przybyli goście prezentowali twórczość własną, ulubione utwory znanych i nieznanych poetów, a przede wszystkim, poezje autora prezentowanych na wystawie grafik - Wiesława Krzysztoforskiego.
 • Język, kultura i literatura wokół chrztu Polski - Konferencja naukowa Pierwsza, zorganizowana w naszym Towarzystwie, konferencja naukowa już za nami. 30 września r. 2016 w spotkaniu wzięli udział m.in.: z Uniwersytetu w Wiedniu - Ao. Prof. Dr Georg Holzer i Ass. Prof. Dr Jolanta Doschek, z Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prof. Dr hab. Wacław Walecki oraz z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach - Ks. Dr Rafał Dudała. Swój referat przysłał także Prof. Dr Christian Trepte z Uniwesytetu w Lipsku.
 • 12 sierpnia miało miejsce kolejne spotkanie poetyckie - tym razem poświęcone twórczości Mariana Hemara.
 • W piątek 10 czerwca 2016 najnowsze wyniki badań naukowców zaprezentował nam archeolog i kierownik prac archeologicznych w Jakuszowicach Pan Marcin Przybyła.
 • W piątek 13 maja w Odonowskim Towarzystwie Kulturalnym odbyło się kolejne poetyckie spotkanie. Tym razem z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim.
 • W piątek 8 kwietnia odbyło się spotkanie z p. Mateuszem Zemlą poświęcone zbrodni katyńskiej.
 • W piątek, 11 marca 2016 spotkaliśmy się z Jeżem Ratunkowym i Andrzejem Kuziomskim, założycielem pierwszego w Polsce specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Jeży, prezesem Fundacji Igliwiak.
 • No i stało się! Trzecie kazimierskie morsowanie już za nami. W tym roku niestety nie dopisała pogoda, luty uraczył nas wiosennymi temperaturami i brakiem lodu na zalewie. Może to własnie sprawiło, że tegoroczne morsowanie nie cieszyło się powodzeniem. Tym większa chwała dla nielicznych odważnych.
 • W piątek 19 lutego odbyło się Czwarte Spotkanie Poetyckie poświęcone tym razem twórczości Juliana Tuwima.
Zarząd zebrał się tylko raz, podejmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
Ze składek członkowskich uzyskaliśmy przychód w wysokości 360 zł (ponownie równo 25% kwoty jaka winna była wpłynąć), z darowizn 1100 zł, bank zwrócił nam też niesłusznie pobraną opłatę za token w kwocie 24 zł. Wydatki wyniosły 1357,55 zł – na druk książek. Tym samym za rok ubiegły odnotowaliśmy zysk w wysokości 126,65 zł. Towarzystwo nie prowadziło kasy.
Na koncie bankowym w banku Volkswagen Bank Direct na koniec roku 2014 posiadaliśmy 657,51 zł.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Sprawozdanie z działalności za rok 2015

Ubiegły rok był piątym rokiem istnienia naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem działalność gospodarcza nie była prowadzona. Zorganizowaliśmy szereg spotkań:
 • W piątek 11 grudnia odbyło się Trzecie Spotkanie Poetyckie poświęcone Marii Pawlikowsiej-Jasnorzewskiej z okazji 70 rocznicy jej śmierci.
 • W środę, 11 listopada 2015 odbyło się spotkanie z księdzem Rafałem Dudałą pod tytułem: „Miejsce Kościoła w życiu publicznym: szansa i zagrożenie”.
 • W piątek 10 lipca 2015 odbyło się spotkanie z drem Jackiem Górskim, archeologiem i dyrektorem Muzeum Archeologicznego w Krakowie, który wygłosił referat pod tytułem: „Kopiec na Wieszczonce w Jakuszowicach i inne okoliczne kurhany – widoczni świadkowie epoki brązu”.
 • We wtorek 26 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego, którzy uczestniczyli w realizacji projektu Lokalne Centrum Ekonomii Społecznej. W charakterze moderatora mieliśmy przyjemność gościć Panią Karolinę Jarosz - obecnie Dyrektora Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, wcześniej osobę odpowiedzialną za strategię wdrażania PO Kapitał Ludzki w Województwie Świętokrzyskim.
 • W piątek, 24 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie z drem Robertem Chudzio – historykiem, dziennikarzem, reżyserem, podróżnikiem.
 • W piątek 20 marca w ramach Narodowego Dnia Pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” odbyła się projekcja filmu „Rączy” przedstawiającego bliżej sylwetkę p. pułkownika Tadeusza Bieńkowicza. Projekcję uświetnił swoją obecnością reżyser filmu, p. Dariusz Walusiak. Scenarzysta, operator i reżyser wielu filmów o tematyce związanej z Żołnierzami Wyklętymi opowiedział nam o swojej pracy nad tak trudnymi problemami dotyczącymi naszej niedawnej historii.
 • W dniu 17 marca 2015 r. w siedzibie Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego w Odonowie podpisana została umowa o objęciu patronatem kurhanu w Jakuszowicach między Odonowskim Towarzystwem Kulturalnym a właścicielami działek, na których znajduje się zabytek. Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego, Pana Huberta Przybyszewskiego oraz reprezentującego właścicieli, Pana Mateusza Ziołę. Obie strony umowy wyraziły wolę współpracy na rzecz popularyzacji wiedzy o kurhanie w Jakuszowicach oraz szerzenia wrażliwości społecznej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody. Współdziałanie dotyczy między innymi organizacji spotkań tematycznych i wycieczek w celu zwiedzenia kurhanu.
 • W piątek 23 stycznia spotkaliśmy się na dorocznym wieczorze kolęd w odonowskim dworze. Od kilku lat w okresie świąt Bożego Narodzenia spotykamy się aby wspólnie śpiewać kolędy. Tym razem poprowadziła nas schola "SPES" działająca przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Kazimierzy Małej.


Zarząd zebrał się dwukrotnie, podejmując uchwały w sprawie objęcia patronatem kurhanu w Jakuszowicach oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
Ze składek członkowskich uzyskaliśmy przychód w wysokości 360 zł (i w tym roku również było to dokładnie 25% kwoty, jaka winna była wpłynąć). Wydatki wyniosły tylko 36 zł na opłatę bankową. Tym samym za rok ubiegły odnotowaliśmy zysk w wysokości 324,00 zł. Towarzystwo nie prowadziło kasy.
Na koncie bankowym w banku Volkswagen Bank Direct na koniec roku 2015 posiadaliśmy 530,86 zł.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Sprawozdanie z działalności za rok 2014

Ubiegły rok był czwartym rokiem istnienia naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem działalność gospodarcza nie była prowadzona. Zorganizowaliśmy szereg spotkań:
 • CAMERATA CRACOVIA - muzyka renesansu i poezja Kochanowskiego.
  W dniu 5 grudnia r. 2014 uczestniczyliśmy w prezentacji płyt zespołu muzyki dawnej Cracovia Camerata oraz archiwalnych materiałów filmowych z udziałem Jana Korwin-Kochanowskiego, Anny Dymnej i Jerzego Treli. Na zakończenie Ireneusz Trybulec zaprezentował kilka pieśni na lutni. Otrzymaliśmy też teksty i nuty dwóch pieśni renesansowych i wspólnie je odśpiewaliśmy.
 • Zaduszki poetyckie.
  W dniu 21 listopada r. 2014 spotkaliśmy się na "Zaduszkach poetyckich" - poświęconych w całości Stanisławowi Różewiczowi.Tym razem spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej, w młodzieżowym klubie HADES
 • Odonowskie Spotkania
  W dniu 7 listopada r. 2014 odbyło się spotkanie z prof. Maciejem Pawlikowskim.
  Nasz gość i przyjaciel z Polskiej Akademii Nauk już czwarty raz opowiadał nam o swoich ciekawych badaniach. Tym razem tematem były podłoża dla winorośli oraz badania nad mineralogicznym lekiem na warrozę wśród pszczół.
 • Wernisaż wystawy wycinanek
  W piątek 20 czerwca 2014 o godz. 18.00 odbył się wernisaż wystawy wycinanek Susan Throckmorton Susan Throckmorton jest Amerykanką, której domem stała się Polska. Wszędzie tam, gdzie mieszkała i pracowała, była zainteresowana lokalną kulturą ludową gromadząc bogatą kolekcję ludowych obrazów, rzeźb, ceramiki, tkanin, zabawek, pisanek i wycinanek. Zainspirowana polską wycinanką w 1999 roku przeszła na wcześniejszą emeryturę, aby cały swój czas i energię poświęcić na realizowanie własnych projektów artystycznych.
 • Koncert
  W dniu 21 czerwca r. 2014 odbył się koncert:
  • Marta Rosińska - sopran. Studentka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
  • Adam Urbaniak - tenor.
  • Tatiana Orłowska – fortepian. Pianistka związana ze szkołą muzyczną im. Józefa Elsnera w Warszawie
 • Biegiem przez Świat
  W piątek 16 maja r. 2014 światowej sławy ultramaratończyk amator - Jacek Łabudzki - zaprezentował w Odonowie materiały z całej swojej kariery biegowej od 2001 roku do dziś, oczywiście w telegraficznym skrócie.
  W prezentacji odwiedziliśmy poza Australią wszystkie kontynenty. Poznaliśmy wyrzeczenia, wyzwania i trudności jaki łączą się z tego typu biegami. Ale też i wielką radość zwycięstwa nad swoimi słabościami.
  Ponadto spotkanie zostało okraszone niezwykłym 25-minutowym filmikiem z pobytu w Himalajach w związku z biegiem La Ultra The High w 2013 r.
 • Na czym Kraków zbudowano?
  W piątek 4 kwietnia 2014 gościliśmy prof. Macieja Pawlikowskiego z Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania była budowa geologiczna Krakowa i okolic.
 • Ziemiaństwo polskie -- polska elita społeczna XIX i XX wieku
  W piątek 14 marca 2014 o godz. 18.00 odbyło się spotkanie z drem Marcinem Chorązkim z Instytutu Pamięci Narodowej. Głównym tematem spotkania była rola ziemiaństwa polskiego XIX i XX w. ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej.
 • I Kazimierskie Morsowanie -
  - odbyło się 22 lutego 2014 na nowo wybudowanym zbiorniku w Kazimierzy Wielkiej pod patronatem:Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer” i Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • Odonowskie kolędowanie 2014
  24 stycznia każdy mógł poczuć atmosferę świąt jeszcze raz.
  Odonowskie Towarzystwo Kulturalne chciałoby, aby najpopularniejsze kolędy, ale też i te mniej znane, nie zostały przez nas zapomniane, aby tradycja wspólnego śpiewu świątecznych pieśni nie uległa zapomnieniu. Oczywiście każdy gość dostał przygotowany przez nas śpiewnik.
  Aby lepiej nam się kolędowało, podczas spotkania wspomagało nas Koło Gospodyń Wiejskich z Broniszowa.


Zarząd zebrał się tylko raz, w marcu, podejmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.

Ze składek członkowskich uzyskaliśmy przychód w wysokości 360 zł (równo 25% kwoty jaka winna była wpłynąć), z darowizn 280 zł, a z odsetek od konta bankowego przychodów już nie było – bank zlikwidował oprocentowanie. Wydatki wyniosły 590,37 zł w tym na druk książki 554,37 zł i na opłatę bankową 36 zł. Tym samym za rok ubiegły odnotowaliśmy zysk w wysokości 49,63 zł. Towarzystwo nie prowadziło kasy. Na koncie bankowym w banku Volkswagen Bank Direct na koniec roku 2014 posiadaliśmy 206,86 zł.

POWRÓT DO GÓRY STRONY


Zarząd Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego

Sprawozdanie z działalności za rok 2013Ubiegły rok był trzecim rokiem istnienia naszego Towarzystwa. Zgodnie ze statutem działalność gospodarcza nie była prowadzona.
Zorganizowaliśmy szereg spotkań:
 • W dniu 4 stycznia r. 2012 w odonowskim dworze odbył się koncert kolęd. Program przygotowała Pani Beata Niebylicka, Wystąpiła młodzież z Liceum Ogólnokształcącego Im. Marii Skłodowskiej-Curie z Kazimierzy Wielkiej
 • 11 stycznia r. 2013 odbyło się Drugie Odonowskie Spotkanie Poetyckie, obecnych było ok. 25 osób.
 • W dniu 1 lutego r. 2013 odbyło się spotkanie z Panem Antonim Kocelą, który pod pozorem prezentacji pt. "Świat jest trójwymiarowy" przedstawił nam całe bogactwo swoich dokonań. Publiczność (blisko 50 osób) tłumnie wypełniająca odonowski dwór entuzjastycznie reagowała na Dzieła i wypowiedzi Autora
 • Również w lutym nasze Towarzystwo wydało pierwszą książkę - "Wspomnienia z Odonowa". Jest zbiór pięciu wspomnień o dworze w Odonowie i dworze w Donosach. Zawiera też sporo zdjęć dokumentujących czasy świetności dworów.
 • 1 marca r. 2013 o godz. 18.00 odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny
 • 11 kwietnia 2013 spotkaliśmy się z p. Raymondem Fishlerem, kazimierskim Żydem
  ...Wojna wybuchła w 1939 roku. Mieszkaliśmy w Kazimierzy Wielkiej z całą rodziną Mamy i Ojca. Miałem trzech braci i dwie siostry (...) W październiku 42 roku Niemcy wywieźli około sześciuset Żydów z Kazimierzy w nieznane miejsce z większą częścią mojej rodziny, moja starsza siostra i ja ukryliśmy się u pani Niewiadomskiej (...) uciekłem do Krakowa do Getta. Pracowałem na lotnisku na Rakowicach (...) z Oswięcimia wyszło nas 3000 w naszej grupie, przyjechało do Oranienburga koło Berlina 1800 - reszta zginęła w drodze (...) 9 maja zostałem wyzwolony przez amerykańską armię. Z ósemki w naszej rodzinie tylko Ojciec mój i ja zostaliśmy przy życiu...
 • 5 maja 2013 roku Odonowskie Towarzystwo Kulturalne miało zaszczyt gościć uczestników X Rajdu Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Rzeczypospolitej Partyzanckiej i IX Eskapady Patriotycznej Geologicznej. Imprezę zorganizowało Koło Automobilklubu Kieleckiego w Kazimierzy Wielkiej i Europejska Asocjacja Automobilerów z Krakowa.
  Miłośnicy motoryzacji wysłuchali we dworze wspomnień o Franciszku Postawce. Rajdowcu, trzykrotnym mistrzu Polski, uczestniku Rajdu Monte Carlo, guru rajdów samochodowych lat 50 i 60, nauczycielu Sobiesława Zasady. Nie zabrakło pamiątkowych fotografii z dawnych lat, wspaniałych samochodów i wyjątkowej atmosfery odonowskiego dworu.
 • W piątek 24 maja r. 2013 gościliśmy Pana Jacka Łabudzkiego, który opowiedział nam o swoich dokonaniach.
  Jacek Łabudzki od czasów studiów przewodnik tatrzański, miłośnik gór i pasjonat biegów długodystansowych. W swoim dorobku ma ponad 30 maratonów, w tym tych, które są najbardziej uznawane: w Nowym Jorku, Bostonie, Londynie, Berlinie, Paryżu, Rzymie, Rotterdamie, Madrycie, Monako, a także krajowych w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku. W latach 2004-2007 zdobywał kilkakrotnie tytuły Mistrza Świata Medyków w biegach - od 800 m do półmaratonu - na zawodach rozgrywanych w Toskanii, Hiszpanii i Maroko. Od 2008 wielbiciel biegów ultra tj. tych ,których dystans jest dłuższy o dystansu klasycznego maratonu - 42 km i 195 m., a także biegów górskich. W 2008 roku jako pierwszy mieszkaniec woj.świętokrzyskiego i pierwszy lekarz w Polsce przebiegł jeden z najtrudniejszych biegów na świecie - Spartathlon, po historycznej trasie z Aten do Sparty długości 246 km. W następnych latach pokonał kolejne klasyki - bieg dookoła Mont Blanc (UTMB) - dlugości 170 km i przewyższeniach 10000 m, Maraton Piasków - ekstremalny bieg na Saharze - ponad 250 km w 6 dni z pełnym ekwipunkiem, Comrades Marathon w RPA - 90 km, najstarszy ultramaraton na świecie, Western States Endurance Run - w Kalifornii, najbardziej uznawany bieg 100-milowy w górach Sierra Nevada, Brazil 135 - 217 km w górskim tropiku Brazylii - jako pierwszy Polak, a ostatnio 100 mil na Istrii w Chorwacji. W roku 2008 otrzymał tytuł Najlepszego Lekarza Sportowca w Polsce przyznawany przez Naczelną Izbę Lekarską.
  Od kilku lat pełni honorową funkcję Ambasadora Sandomierskiego Sportu nadawaną przez Burmistrza Sandomierza. W 2011 i 2012 roku nominowany do tytułu Sandomierzanina Roku. Pomysłodawca i współorganizator wielu imprez sportowych na terenie Ziemi Sandomierskiej-zimowych i letnich Mistrzostw Polski Lekarzy w triathlonie, a także masowej imprezy biegowo-rowerowej, pod nazwą Sandomierski Sportowy Weekend Kwitnących Sadów.
 • W sobotę 3 sierpnia odbyło się spotkanie z siostrą Małgorzatą Chmielewską.
  Małgorzata Chmielewska – polska siostra zakonna, przełożona Wspólnoty "Chleb Życia". Pracowała jako katechetka z niewidomymi dziećmi w Laskach i w duszpasterstwie niewidomych u ks. Stanisława Hoinki na ul. Piwnej w Warszawie. Organizowała także pomoc dla kobiet z więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. W 1990 wstąpiła do wspólnoty w Bulowicach koło Kęt "Chleb Życia", śluby wieczyste złożyła we Francji w 1998. Obecnie prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach z marginesu. Osoby wykluczone próbuje przywrócić do społeczności poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy. Dlatego powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Wyroby następnie są sprzedawane w sklepach lub przez Internet.
 • W piątek 9 sierpnia spotkaliśmy sie z Dr Krzysztofem Tunią, który przedstawił prezentację po bez mała trzydziestu latach badań na terenie Słonowic nad kulturami z epok neolitu i brązu. Dr Krzysztof Tunia - doktor archeologii, kierownik Instytutu Archeologii i Etnografii PAN w Igołomii. Od lat 80-tych XX w. prowadził badania powierzchniowe w dorzeczu Szreniawy, Małoszówki i Jawornika - dopływu Nidzicy. Odkrył zespół grobowców o konstrukcji drewniano-ziemnej z okresu neolitu - IV tysiąclecia przed Chr. w Słonowicach (tzw. "piramidy kazimierskie"). Autor prac naukowych. Pod jego redakcją ukazała się cenna praca pt. "Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej" Kraków 1997.
 • W piątek 30 sierpnia odbyło się spotkanie poświecone Postawkom w sporcie samochodowym pod hasłem Rajdowa historia Postawków. Mieliśmy zaszczyt gościć:
   Alicję Postawka - żonę Franciszka Postawki, brała udział w rajdach między innymi jako jego pilot
   Sobiesława Zasadę z żoną Ewą - polskiego kierowcę rajdowego, oszczepnika i biznesmena.
   Andrzeja Postawkę - biznesmena, rajdowca, wielokrotnego zwycięzca wielu rajdów m.inn. rajdu żubrów; wielokrotnego uczestnika rajdu Monte Carlo Historique (RMCH)
   Stanisław Postawkę - kolejnego rajdowca w rodzinie Postawków; Wraz z Andrzejem 22. miejsce w klasyfikacji generalnej XV RMCH 2012 i 29. miejsce w XVI edycji tego rajdu - 2013
 • W piątek 27 września 2013odbyło się spotkanie z profesorem Maciejem Pawlikowskim pt "Biomineralogia człowieka".
  Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Maciej Pawlikowski, prezes Komisji Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk. Uczestnicy spotkania mogli się poczuć jak na zajęciach z medycyny. Profesor opowiedział nam zarówno o przemianach zachodzących w ludzkich tkankach, w tym w kościach, jak również o zdrowym stylu życia.
 • W piątek 18 października 2013 odbył sie wernisaż wystawy tkaniny i fotografii Anny i Tadeusza Wronów
 • 22 listopada 2013 odbyła się promocja książki „Odonów” z serii „Małe Ojczyzny” oraz spotkanie z jej autorem - Tadeuszem Koziołem. Jest to kolejna pozycja wydana przez nasze Towarzystwo.
  Ze wstępu:
  Od przeszło dwudziestu pięciu lat przyszło mi żyć wśród mieszkańców Odonowa (...) spotkałem tu ludzi dobrych, życzliwych, skorych do pomocy (...) opowieści od nich zasłyszane stały się niewątpliwie impulsem dalszych dociekań i zainteresowań historią Odonowa. Dodatkowym bodźcem było pojawienie się we dworze potomków ostatnich właścicieli dworu państwa Iwony i Marka Postawków. (...) Wiedza, dokumenty i fotografie, które udało mi się skompletować, oraz ogrom materiałów które otrzymałem od państwa Postawków również stały się inspiracją do przelania mojej wiedzy o Odonowie na papier.
 • 150-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 1863 święciliśmy 29 listopada 2013 na uroczystym programie rocznicowym. Wiadomości historyczne uzupełniła wyświetlana prezentacja obrazów Artura Grottgera, oraz fragmenty pieśni powstańczych np.: W krwawym polu srebrne ptaszę, Hej strzelcy w raz, Biały krzyż. Całe widowisko dopełniła scenografia w kolorze biało-czerwonym rozświetlona zniczami symbolizującymi zadumę i hołd dla walczących o niepodległość. Program został przygotowany przez: Marię Dutkiewicz - scenariusz, Antoni Kocela - opracowanie dźwięku i obrazu, wykonanie młodzież z Centrum Edukacji Ustawicznej i Gimnazjum w Topoli, pod kierownictwem Biblioteki Publicznej – Agaty Oleksy.


Zarząd zebrał się tylko raz, w marcu, podejmując uchwały:
 • W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
 • W sprawie przyjęcia w poczet członków pani Darii Bienias i pana Zdzisława Kulisia

W październiku zostało zwołane Walne Zebranie Towarzystwa. Na zebraniu podjęto uchwały:
 • O wyborze nowych władz Towarzystwa. Prezesem został pan Hubert Przybyszewski, członkami zarządu panowie Marek i Jerzy Postawka, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej pani Marta Nitwińska, a jej członkami Adam Bodzioch i Jacek Jarnuszkiewicz.
 • O zatwierdzeniu regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Ze składek członkowskich uzyskaliśmy przychód w wysokości 660 zł, z darowizn 2776 zł, a z odsetek od konta bankowego – 0,09 zł.
Wydatki wyniosły 3790 zł w tym na druk książek 3754 zł i na opłatę bankową 36 zł. Tym samym za rok ubiegły odnotowaliśmy stratę w wysokości 354 zł. Towarzystwo nie prowadziło kasy. Na koncie bankowym w banku Volkswagen Bank Direct na koniec roku 2013 posiadaliśmy 157,23 zł.

POWRÓT DO GÓRY STRONY